วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

การเตรียมดินปลูกมะนาว

การปลูกมะนาวลงบนดิน
  
การเตรียมดินในการปลูกมะนาว
   1. พื้นที่ลุ่ม เตรียมพื้นที่โดยการทำคันดินใหัมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร ดินที่ใช้ปลูกควรสมบูรณ์ โดยอาจจะนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมลงไปในดินที่จะใช้ปลูก แทงร่องหรือซอยร่องทำประตูน้ำเพื่อ ระบายน้ำเข้าออก ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก 5X5 เมตร
    2. พื้นที่ดอน ควรไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 - 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรเพิ่มปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมดินไปด้วย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
   3.การปลูกมะนาวท่อซีเมนต์ การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาดที่เหมาะสม ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80-100 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่ด้านล่างหรือก้นวงบ่อ มีแผ่นซีเมนต์กลมวางรองอยู่ชนิดที่ไม่เชื่อมกับวงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่รดลงไปขังอยู่ชนิด ด้านล่าง และมิให้รากมะนาวแทงลงดินนอกก้นบ่อและแต่ละบ่อควรวางห่างกัน ประมาณ 1.5 เมตร นำดินมาผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตามอัตตราส่วนที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพดินที่เรานำมาใช้ปลูก
การปลูกมะนาวบ่อปูนซีเมนต์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น