วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

การปลูกข้าว

การปลูกข้าว    ในปัจจุบันมีหลายวิธีมาก แต่ขอแบ่งเป็นการปลูกข้าวหลักๆ 2 วิธี ดังนี้คือ
1.การปลูกโดยใช้เมล็ดข้าวโดยตรง  คือ การใช้เมล็ดข้าวในการเพาะปลูก

2.การปลูกโดยใช้ต้นกล้า   คือ การปลูกข้าวโดยนำต้นกล้าที่ปลูกไว้อีกที่หนึ่งมาปักดำ

+การปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีดังนี้+

1. การหว่านข้าว  การหว่านยังสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ
           - การหว่านข้าวแห้ง แบ่งตามระยะเวลาในการหว่านได้ 3 วิธีคือ

         การหว่านข้าวหลังขี้ไถ ใช้ในกรณีที่ฝนมาล่าช้าและตกชุก มีเวลาเตรียมดินน้อย จึงมีการไถดะเพียงครั้งเดียวและไถแปรอีกครั้งหนึ่ง แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงหลังขี้ไถ เมล็ดพันธุ์อาจเสียหายเพราะหนู และอาจมีวัชพืชในแปลงนามาก

         การหว่านข้าวคราดกลบ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด จะทำหลังจากที่ไถแปรครั้งสุดท้ายแล้วคราดกลบ จะได้ต้นข้าวที่งอกสม่ำเสมอ

         การหว่านข้าวไถกลบ มักทำเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องหว่านข้าว แต่ฝนยังไม่ตกและดินมีความชื้นพอควร หว่านเมล็ดข้าวหลังขี้ไถแล้วไถแปรอีกครั้ง เมล็ดข้าวที่หว่านจะอยู่ลึกและเริ่มงอกโดยอาศัยความชื้นในดิน
การหว่านน้ำตม

2. การหว่านน้ำตม (การหว่านข้าวงอก) เป็นการหว่านเมล็ดข้าว ที่ถูกเพาะให้รากงอกก่อนที่จะนำไปหว่านในที่ที่มีน้ำ ท่วมขัง เพราะหากไม่เพาะเมล็ดเสียก่อน เมื่อหว่านแล้วเมล็ดข้าวอาจเน่าเสียได้ การเพาะข้าวทอดกล้า ทำโดยการเอาเมล็ดข้าวใส่กระบุง ไปแช่น้ำเพื่อให้เมล็ดที่มีน้ำหนักเบาหรือลีบลอยขึ้นมาแล้วคัดทิ้ง แล้วนำเมล็ดถ่ายลงในกระบุงที่มีหญ้าแห้งกรุไว้ หมั่นรดน้ำเรื่อยไป อย่าให้ข้าวแตกหน่อ แล้วนำไปหว่านในที่นาที่เตรียมดินไว้แล้ว วิธีการการปลูกข้าวโดยการหว่านข้าวแห้งหรือหว่านสำรวย
การดำนา

การปลูกโดยใช้ต้นกล้า  หรือเรียกว่า นาดำ  นาดำ  คือการนำต้นกล้าที่เราได้หว่านไว้ในอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ต้นกล้าเจริญเติบโตจนลำต้นแข็งแรงพอ อายุของต้นกล้าที่จะนำมานำนาจะมีอายุประมาณ 20-30 วัน
การทำนาดำแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
         การตกกล้า เพาะเมล็ดข้าวเปลือกให้มีรากงอกยาว 3 - 5 มิลลิเมตร นำไปหว่านในแปลงกล้า ช่วงระยะ 7 วันแรก ต้องควบคุมน้ำไม่ให้ท่วมแปลงกล้า และจะสามารถถอนกล้าไปปักดำได้เมื่อมีอายุประมาณ 20 - 30 วัน
         การปักดำ ชาวนาจะนำกล้าที่ถอนแล้วไปปักดำในแปลงปักดำ ระยะห่างระหว่างกล้าแต่ละหลุมจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของดิน คือ ถ้าเป็นนาลุ่มปักดำระยะห่าง เพราะข้าวจะแตกกอใหญ่ แต่ถ้าเป็นนาดอนปักดำค่อนข้างถี่ เพราะข้าวจะไม่ค่อยแตกกอ
การดำนาด้วยรถ

         รถดำนา ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยการดำนาโดยใช้รถอัตโนมัติ ซึ่งทุ่นเวลาและแรงงานได้มากและต้นข้าวที่ดำนาลงไป มีการเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม

การปลูกข้าวปัจจุบันมีวิธีการมากกว่านี้คือ
-การทำนาล้มตอซัง
-การทำนาแบบโยนกล้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น