วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปัจจัยในการทำนาปัจจัยในการทำนา คือ
                     1. สภาพพื้นดิน และภูมิอากาศ
                     2. สภาพน้ำสำหรับการทำนา
                     3. โรคระบาดในนาข้าวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ
   ปัจจัยทั้ง3ข้อที่กล่าวมานี้ มีผลกับการทำนาทั้งสิ้น คือ การทำนา จะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินและภูมิอากาศเพราะต้องดูว่าดินที่ใช้เพาะปลูกนั้น ใช้เพาะปลูกได้หรือไม่ รวมถึงต้องดูฝนว่าจะตกมาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวหรือไม่ สภาพน้ำจะมากหรือน้อย รวมถึงโรคระบาดในนาข้าว
   ถ้าทำนาโดยไม่คิดถึงปัจจัยทั้งสามข้อนี้ ผลผลิตจะไม่ได้หรือได้น้อยไม่คุ้มกับต้นทุนที่ลงทุนไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น